Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:
    hrackomanie.cz
    Gen. Svobody 965
    399 01 Milevsko
    IČ: 43811019
    DIČ: CZ6310071999
    běžný účet číslo: 2700089850/2010 vedený u Fio banky
    tel.kontakt: 732 355 472
    
Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.hrackomanie.cz.
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník internetového obchodu www.hrackomanie.cz,.který učinil platnou objednávku.
Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

 

2. Objednávka - uzavření smlouvy

Seznam zboží na stránkách www.hrackomanie.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena e-mailovou zprávou nebo telefonicky kupujícímu na základě aktuální situace.
Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.hrackomanie.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

1. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

2. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

3. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.hrackomanie.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

4. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i jiné místo.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

7. Vyplněním registračního formuláře, nebo objednávky – návrhu smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na info@hrackomanie.cz a nebo tak učiní osobně na registračním formuláři.

8. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých podbodů bodu 2 těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

9. Kupující má právo stornovat objednávku do 1 pracovního dne ode dne provedení objednávky, a to bez udání důvodů. Kupující je povinen informovat prodávajícího o tomto stornu telefonicky na číslo 732 355 472 a zároveň e-mailem na info@hrackomanie.cz

 

3. Ochrana osobních údajů:

Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

- splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

- nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

 

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

 

Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 

4. Dodací podmínky

Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí tři až sedm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícímu potvrzena, u plateb převodem z účtu začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. Zboží, u kterého je zřetelně uvedeno "skladem", je dáno k přepravě nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky/platby (v případě platby předem).

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

Dodavatel dodává zboží i mimo území České republiky. Cena dopravy pak bude stanovena individuálně podle váhy zásilky na základě ceníku České pošty nebo jiného dopravce. Po odsouhlasení ceny objednávky včetně dopravy zákazníkem bude objednávka považována za závaznou. V opačném případě bude stornována.

Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné nabídky uvedené v sekci „Doprava“, která je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

 

5. Způsob platby ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně po předchozí domluvě na poštovní adrese dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

 

6. Reklamace

Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu www.hrackomanie.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Kupující – fyzická osoba spotřebitel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele se děje tak, že kupující - spotřebitel doručí na vlastní náklady na poštovní adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.

O tomto úkonu informuje prodávajícího mailem na info@hrackomanie.cz. nebo dopisem na poštovní adresu prodávajícího, a to v zákonné lhůtě 14  dnů od převzetí zboží. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.  Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro převod peněžních prostředků zvolenou formou.

Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012  sb. občanský zákoník. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:

1.   u kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 10 dní od uskutečnění objednávky

2.   Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání (při osobním odběru) nebo do 15 (patnácti) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.
Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozí věty, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na vyskladnění a doručení zboží kupujícímu - balné ve výši 100,-Kč a doprava ve výši 150,-Kč).
Projeví-li kupující vůli o znovu doručení zásilky prodávajícím, kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, je celková částka zásilky navýšena o dopravné.
 

3.   u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.hrackomanie.cz.

Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle bodu 2 těchto obchodních podmínek.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k dni 1. 4. 2016

 

zpět
Copyright © 2019 Hračkománie.